İnşaat ruhsatı nasıl alınır?

İnşaat ruhsatı nasıl alınır?

Bir arsada yapılması planlanan inşaatların inşaata başlanmadan önce gerekli kurumlardan alınması gereken belgeleye inşaat ruhsatı deniyor. Peki inşaat ruhsatı nasıl alınır? işte yanıtı…

İnşaat ruhsatı nasıl alınır? 

Bir arsada yapılması planlanan inşaatların inşaata başlanmadan önce gerekli kurumlardan alınması gereken belgelere inşaat ruhsatı deniyor. İnşaat ruhsatı alınmadan önce, yapı sahibi veya vekillerince bağlı bulunulan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve ilgili belediyelere başvurularak (aplikasyon tutanağı), (röperli kroki, röperli kroki yoksa ebatlı kroki) veya imar durumunu gösterir çapın ve yol kotu tutanağı ile parselin (kanal kotu tutanağı) ± 0.00 kotuna göre pissu kanal bağlantısının hangi nokta ve kotlarda yapılabileceğini gösteren bir belgenin alınması gerekiyor.

Ayrıca ilgili idarece imar plânı yapımına veri teşkil eden jeolojik veya jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alanı da kapsayan bölümü parsel sahibine veriliyor. İlgili mühendislerce bu bilgilere göre parsele ilişkin zemin etüt raporu hazırlanıyor.

Yapı sahibi ve kanuni vekillerince; bu belgelere göre, yürürlükteki kanun plân, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kuralları ve bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak suretiyle aşağıda e, f ve g’de belirtilen projeleri hazırlattırılıyor.

Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtiliyor.

-Dilekçe

-Taahhütname

-Tapu Senedi

-Vekaletname ve muvaffakatnameler (Gerektiğinde)

-Mimari proje

-Statik proje

-Elektrik, mekanik tesisat projeleri

-Çevre ve peyzaj projeleri

-Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

-Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)

 

Mehmet TAŞ/Konuttimes.com